Uncategorizedوبلاگ

قارچ دنبلان(ترافل) در کجا یافته می شود؟

By January 3, 2019 No Comments

ترافل ها  قارچهای زیر زمینی هستند که در نتیجه یک رابطه همزیستی ریشه های درختان خاص (مانند بلوط و فندق) با میکوریزا مناسب یا ریشه قارچ تشکیل می شوند. ترافل ها را به طور بالقوه می توان در هر جایی که درختی هست، یافت. فقط چند خانواده از درختان (مانند افرا و سدر) با قارچ های ترافل همزیستی تشکیل نمی دهند. این قارچ ها در ارتباط نزدیک میکوریزا با ریشه های درخت های خاص زندگی می کنند و بدنه آنها در زیر زمین رشد می کنند.

ترافل در اروپا در شمال آفریقا، خاورمیانه و آمریکای شمالی یافت می شود. افراد آگاه در کویر پس از بارندگی در خاورمیانه “ترافل سیاه”، Terfezia bouderi و “ترافل قهوه ای” Terfezia claveryi را جمع آوری می کنند. آنها گونه های تیره تر را ترجیح می دهند. در تگزاس آمریکا، نوع Tuber texensis جمع آوری می شود، و در اورگان، Tubib gibbosum سفید. با این حال، تنها سه گونه از نظر تجاری مهم هستند.

Leave a Reply